PROGRAM 2019

24. - 26. 2. 2019


Hlavní témata

Jak vést školu budoucnosti? | Vztahy ve škole jako nástroj podpůrného klimatu | Inspirace do výuky


Harmonogram

NEDĚLE 24. 2. 2019

 10:00 - 14:00
 Registrace účastníků

14:00                                              Zahájení festivalu                                      Vystoupí starosta města Litomyšl Daniel Brýdl a ředitel Zámeckého návrší David Zandler

14:30 - 16:35                                               Krátké inspirativní přednášky - veřejnosti  otevřeno 

Hosté: Prof. Petr Hájek (Architekt roku 2018), Světlana Čiberová (intuitivní vizážistka)
FranklinCovey - Education Cesta k výjimečnosti = 4 klíčové role lídrů v nové Akademii leadershipu pro vedoucí pracovníky škol
Ondřej Liška (bývalý ministr školství), Břetislav Svozil (ředitel laboratorní školy v Brně), Robert Čapek  (pedagog a bloger)

16:35 - 17:00
Coffee break

17:00 - 18:00                          Moderovaná diskuze moderuje Bob Kartous - veřejnosti otevřeno

Hosté: Karel Rýdl (Děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice), Ondřej Liška (bývalý ministr školství), Stanislav Michek (odborný asistent na PdF UHK a lektor), Daniela Vrabcová (Proděkanka pro internacionalizaci a praxe na PdF Univerzity Hradec Králové)

18:00 - 19:15                                              Večeře

19:15                                                            Tajná hra s překvapením na konci


PONDĚLÍ 25. 2. 2019

8:30 - 9:00
Zahájení a zdravice hostů

9:00 - 10:30
Přednáškový blok                                  Bob Kartous                                  Mgr. Jaroslav Fidrmuc                            Jana Poche Kargerová      
Včelka - osobní trenér čtení                       

10:30 - 11:00
Coffee break

11:00 - 12.30 
Přednáškový blok        

FSS MUNI - Invenio - Nadaní žáci a počítačová psychodiagnostická hra            
Susanna Bäckman                        Barbara Pospíšilová/Zdeněk Dlabola

12:30 - 13:45
Oběd

14:00 - 16:00

Workshopy I. BLOK 

1. Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků    2. Výuka založená na fenoménech 3. Emoční inteligence ve školách 4. Obyčejné hrdinství                    5. Práce s chybou... jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení                  6. Co má skutečný vliv na vzdělávací výsledky žáků?                        7. Řemeslo vypravěčů ve škole?8. Pojďme si zkusit Wandu v praxi 9. Od příjemce k tvůrci              10. Kruhy ve škole - jeden z nástrojů utváření podpůrného klimatu                        

16:00 - 18:00
Cofee Break a přestávka

18:00 - 20:00
Moderované rozhovory - Moderuje Martin Veselovský z DVTV
Hosté: Tomáš Feřtek, Jiří Cočev, Dana Drábová, Karel Kovář 
a
20:00 - 20:30
Přednáška Martina Romana 

od 20:30
Společenský večer - raut

21:30
Vystoupení ÚDIFPřednášky

Susanna Bäckman

Přednáška: Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska

Současní studenti budou vstupovat do světa, v němž kompetence jako je řešení problémů, kreativní a kritické myšlení, hbité používání technologií a silné komunikační dovednosti napříč různými kulturami, budou klíčové. Stejně důležité jako, "CO" se ve škole učí, bude to, "JAK" se učí. Orientace v budoucnosti znamená, že naši žáci a studenti potřebují více než jen znalosti - musí být zvídaví, kritičtí myslitelé, kreativní komunikátoři, týmoví spolupracovníci, badatelé, být odpovědnými za management svého života.

V rámci své prezentace Susanna Bäckman představí, jak inovace ve finském vzdělávání reagují na tyto výzvy.


Ondřej Liška

Přednáška: Vzdělávání, poslední šance pro svobodnou společnost

Je správné hovořit o proměně vzdělávání, jeho kvalitě a potřebě změn. Ovšem samotný nejširší rámec této debaty, demokratické uspořádání a vláda práva, začíná dostávat i v mezinárodním měřítku povážlivé trhliny. Demokracie není perpetum mobile, neudržuje se samospádem. Má vzdělávání tady a teď co říct k řešení společenských krizí a kvalitě demokracie, nebo je odkázáno jen na dlouhodobé působení? Lze ještě ve věku komerčních algoritmů a všeobjímající digitální společnosti skrytě určující naše volby učit děti, že jsou to ony, kdo budou svobodně rozhodovat o svém osudu? A potřebujeme k tomu Ministerstvo školství?


Břetislav Svozil

Přednáška: Najdu svoji cestu světem

Seznámím Vás s principy laboratorních škol, s jejich fungováním, společenskými přesahy, s propojováním s praxí... Dozvíte se něco o naší škole, její vizi, celkovém nastavení, a také o tom, jak vnímám vzdělávání v blízké budoucnosti. 


Martin Roman

Přednáška: Světové trendy v efektivitě výuky

Do výzkumu efektivity vzdělávání byly investovány miliardy dolarů. Díky nim přesně víme, co ve výuce funguje a co ne. Důležité je dostat k učitelům relevantní informace (ne každý výzkum je hodnověrný) o tom, které pedagogické strategie jsou opravdu efektivní a především jim dát návod na to, jak je účinně zavést do praxe. A také vytvořit na školách platformu, v rámci které se mohou učitelé dále vzdělávat a zlepšovat. Ne proto, že by nebyli dost dobří, ale proto, že mohou být vždy ještě lepší.


Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Přednáška: Proč revize rámcových vzdělávacích programů?

Přednáška přinese krátké ohlédnutí za kurikulární reformou realizovanou v našich školách od roku 2002. Co přinesla do našeho vzdělávacího systému? Jaké příležitosti a nedostatky měla? Budou představeny závěry z analýz a prezentovány argumenty, které vedou k revizi kurikulárních dokumentů. Příspěvek nabídne odpovědi na otázky: Co je cílem probíhající revize rámcových vzdělávacích programů? Jakým směrem se změny v nich ubírají? Co přinese revize RVP do práce škol? Jakou podporu mohou v souvislosti s požadavky v revidovaných RVP učitelé a ředitelé škol očekávat?


Prof. Petr Hájek

Přednáška: Trojúhelník

Škola není budova, ale to neviditelné a neměřitelné mezi žákem a učitelem. Jak tedy navrhovat budovy škol, aby tento křehký vztah posilovaly? Může budova školy přispět ke kvalitě výuky? Jak navrhnout dobrou školu? Odpovědět na tyto a další otázky se pokusí přednáška prof. Petra Hájka s názvem Trojúhelník.


Bob Kartous

Přednáška: Stane se ČR pouští uprostřed Evropy?

Analýza OECD Employment outlook předpokládá, že během následujících 10 až 20 let projdou pracovní trhy různých zemí různým tempem automatizace. Když budete hledat ČR, najdete ji úplně vpravo. Vedle Slovenska bude zásah automatizace do české ekonomiky mezi porovnávanými zeměmi nejmasivnější. A ouha, jen o pár míst vedle je Německo. Jaké bychom si měli vyvodit možné scénáře vývoje? A co to vlastně znamená s ohledem na vzdělávání? Podobných otázek si můžeme klást celou řadu, a to nejen s ohledem na ekonomiku. Ostatně příprava na zaměstnání je pouze jedním z klíčových cílů vzdělávacího systému a rozhodně ne tím nejdůležitějším. Rychlosti změny světa si už musel povšimnout i ten nejzavilejší konzervativec. Je otázka, zda si toho všiml vzdělávací systém. Respektive zda je vlastně schopen adekvátně reagovat...


Jana Poche Kargerová

Přednáška: Co je to Wanda?

Wanda je metoda skupinové reflexe, která pomáhá učitelům sdílet problematické situace ze školní praxe. Vychází z přesvědčení, že učitelé se nejlépe učí od sebe navzájem ve svém specifickém kontextu. Kde se Wanda vzala v Čechách? Jak vlastně funguje? Co si o Wandě myslí učitelé a studenti pedagogické fakulty? Kde všude už jsme Wandu zkoušeli? O těchto otázkách bude možné diskutovat s Janou Poche Kargerovou.


Barbara Pospíšilová

Přednáška: Učitelem "TADY a TEĎ" - inspirace životní cestou Janusze Korczaka

/Barbara Pospíšilová, Zdeněk Dlabola/

Smyslem příspěvku je rozproudit přemýšlení a diskuse o tom, jak máme postupovat (chceme postupovat, postupujeme, nebo jak o tom přemýšlíme), když se v našich každodenních pedagogických situacích a především v našich pedagogických výzvách rozhodujeme, zda zvolit nějaké standardizované (doporučované, obvyklé) postupy, nebo zda se řídit intuicí a instinkty, které nás vedou i jinými (neprobádanými, nejistými, ale možná nakonec účinnějšími) cestami, které dokáží reagovat na jedinečnost kontextu, ve kterém se právě nacházíme.


Robert Čapek

Přednáška: Cesta pedagogického hrdiny

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Být dobrým učitelem znamená najít si svou cestu, ale není vůbec lehké po ní kráčet. Ovšem učitel by ji měl absolvovat! Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby udělal to nejlepší, co umí, pro své žáky. To je vlastně také záchrana světů - myšlenkových, vzdělávacích, postojových. To je důležité! Je to učitelova povinnost a poslání, jeho hrdinská mise.


Světlana Čiberová

Přednáška: Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme

Krásní jsme všichni, bez rozdílu!

Povrch je jen odrazem toho, co je uvnitř.

Změna vizáže a šatníku není vnější záležitostí, jak se na první pohled může zdát, ale stává se cestou k sobě samému a může hluboce ovlivnit vnímání sebe a nahlížení na svět okolo nás. O tom, jak tyto myšlenky promítnout do profese pedagoga, budeme diskutovat se Světlanou Čiberovou.


Zdeněk Dlabola

Přednáška: Učitelem "TADY a TEĎ" - inspirace životní cestou Janusze Korczaka

/Zdeněk Dlabola, Barbara Pospíšilová/

Smyslem příspěvku je rozproudit přemýšlení a diskuse o tom, jak máme postupovat (chceme postupovat, postupujeme, nebo jak o tom přemýšlíme), když se v našich každodenních pedagogických situacích a především v našich pedagogických výzvách rozhodujeme, zda zvolit nějaké standardizované (doporučované, obvyklé) postupy, nebo zda se řídit intuicí a instinkty, které nás vedou i jinými (neprobádanými, nejistými, ale možná nakonec účinnějšími) cestami, které dokáží reagovat na jedinečnost kontextu, ve kterém se právě nacházíme.


Workshopy

Susanna Bäckman

Workshop: Výuka založená na fenoménech

Výuka založená na fenoménech využívá přirozenou zvídavost studentů se učit v celistvém (holistickém) a autentickém kontextu. Holistický fenomén z reálného prostředí představuje motivující výchozí bod studia. Na jednotlivé fenomény je nahlíženo v reálném kontextu, hranice jednotlivých předmětů jsou cíleně překračovány. Tímto je umožněno studentům osvojovat si dovednosti jako je kritické myšlení, kreativita, schopnost inovovat, týmově spolupracovat a komunikovat.

V tomto workshopu hlouběji prozkoumáme výuku založenou na fenoménech z pohledu různých věkových skupin studentů.

- Jak vést výuku založenou na fenoménech?

- Jak vytvořit projekt na základě fenoménů?

- Jak zajistit kvalitu učení?

- Jak na hodnocení?


Rostya Gordon-Smith

Workshop: Emoční inteligence ve školách

  1. Emoční inteligence (EI) je obyčejně definována jako schopnost rozeznat, identifikovat a řídit své emoce i emoce druhých.

  2. Emoční a sociální učení "SEL" (Social and Emotional Learning) ve školství se opírá o vědecké poznatky v oblasti neurověd, emoční a sociální inteligence, pozitivní psychologie a pozitivní edukace.

  3. Jedna z nejdůležitějších složek EI je empatie. Budování empatie v našich dětech je často pojmenovaná "jako hnojivo, po němž roste mozek." Je to schopnost rozpoznat, co si druhý myslí a co cítí a reagovat na to s přiměřenou emocí. Studie ukazují přímou korelaci mezi vysokým EI a pozitivními akademickými výsledky.

V našem workshopu budeme diskutovat:

- Důležitost a výhody rozvoje EI ve vzdělávání

- Proč EI nefunguje v našich třídách

- O kompetencích a metodách budování EI ve vzdělávání

- 6 efektivních komunikačních stylů: přátelský, přesný, pozorný, animovaný, uvolněný a dramatický styl

- Výsledky relevantních EI průzkumů

Vyzkoušíme si některá praktická cvičení na podporu emoční inteligence.


Břetislav Svozil

Workshop: Od příjemce k tvůrci

V rámci dílny se seznámíme se systémovým myšlením jako prostředkem ke kvalitativní změně. Budeme sdílet vlastní zkušenosti. Společně si identifikujeme aktéry, kteří v různých rolích vstupují/ovlivňují vzdělávání. Pokusíme se "vytvořit" vzdělávací prostředí, které by mohlo připravovat děti/žáky, ale i nás pro blízkou budoucnost.


Bob Kartous

Workshop: Obyčejné hrdinství

Workshop nabízí vzdělávací program k psychologickému fenoménu efekt přihlížejícího (bystander effect).

Co uděláme, když se v naší blízkosti děje potenciálně nebezpečná situace? Zakročíme, pomůžeme nebo to necháme na ostatních? Program Obyčejné hrdinství představuje psychologický fenomén známý jako efekt přihlížejícího (bystander effect), který byl popsán už na konci šedesátých let 20. století v USA. Čím více lidí je přítomno u situace, která je nebezpečná či špatná, tím spíše nezasáhnou a nepomohou.

Zažili jste někdy něco takového? Proč se to děje a je možné se na takovou situaci nějak připravit a stát se "hrdinou"? Kolem iniciační akce, postavené na situaci z reálného života, se rozehrává nosný reflektivní dialog, ze kterého si účastníci odnášejí porozumění běžné lidské reakci "přihlížení", ale také účinné nástroje, jak ji korigovat. Skrze prožitek se učí, jak rozumně zasáhnout, nedostat se do nebezpečí, ale přitom efektivně pomoct.

Program používá metodiku mezinárodního vzdělávacího projektu profesora Philipa Zimbarda Heroic Imagination Project, který se již několik let soustavně zabývá výzkumem každodenního hrdinství.

Spolu s Bobem Kartousem budete mít možnost tento program zažít sami na sobě a načerpat inspiraci pro práci se svými žáky.


Jana Poche Kargerová

Workshop: Pojďme si zkusit Wandu v praxi

Workshop volně navazuje na úvodní přednášku a nabízí možnost prakticky si vyzkoušet tuto metodu skupinové reflexe. Budeme sdílet různé učitelské výzvy, bude tedy výhodou mít v záloze nějakou konkrétní situaci, která by mohla být zajímavá pro ostatní a lze očekávat, že se typově podobná situace může v praxi učitele opakovat.


Aneta Štanclová

Workshop: Centra aktivit - cesta k samostatnosti, spolupráci a učení se v souvislostech

Workshop nabízí možnost pozorovat děti při práci v centrech aktivit a následně diskutovat s pedagogy jejich zkušenosti s touto formou práce. Svoji pozornost budou účastníci zaměřovat na postupy a strategie, které podporují děti v samostatnosti, zájemné spolupráci a učení se v souvislostech. Workshop se uskuteční ve věkově smíšených třídách prvního stupně Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, která ve své každodenní praxi realizuje vzdělávací program Začít spolu.


Barbara Pospíšilová

Workshop: Práce s chybou... jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

/Barbara Pospíšilová, Jana Stejskalová/

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou... apod.


Barbora Heřmanová

Workshop: Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

/Barbora Heřmanová, Petra Keprtová/ (pondělí)

/Barbora Heřmanová, Jana Stejskalová/ (úterý)

V rámci workshopu společně zaměříme pozornost na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení daného žáka.


Workshop: Práce s chybou...jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

/Barbora Heřmanová, Jana Stejskalová/

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou... apod.


Dagmar Burdová

Workshop: Co čekáš, mladej?

V dílně se budeme zabývat tím, co čeká začínajícího učitele, který vstupuje do praxe. Porovnáme jeho očekávání s očekáváním vedení školy, kolegů, žáků a jejich rodičů. Promyslíme, jaké formy péče a podpory mu škola může poskytnout, a jak lze jejich efektivitu vyhodnotit. Budeme také sdílet vlastní zkušenosti a reflektovat je.


Jana Stejskalová

Workshop: Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

/Jana Stejskalová, Barbora Heřmanová/

V rámci workshopu společně zaměříme pozornost na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení daného žáka.


Workshop: Práce s chybou... jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

/Jana Stejskalová, Barbara Pospíšilová/

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou... apod.


Markéta Olbertová

Workshop: Jak měnit kulturu a klima školy

"Pokud chceme změnit něco v dětech, měli bychom nejdříve prozkoumat a zjistit, jestli to není něco, co bychom měli změnit v nás." Carl Gustav Jung

Ráda bych ostatním ukázala cestu, kterou jsem jako ředitelka školy prošla, směrem k týmové spolupráci, zlepšování klimatu školy, budování Montessori tříd, k proměně celkového obrazu školy. Na této cestě bylo mnoho překážek. Děti si ale jejich překonávání zaslouží. Na workshopu budeme společně přemýšlet, diskutovat a sdílet dobré zkušenosti o tom, jak měnit školu tak, aby se v ní dobře cítily děti, jejich rodiče, pedagogové a nakonec i každý, kdo do ní vstoupí.


Workshop: Hodnocení práce pedagogů - sdílení praxe (pro vedení škol)

Vyhodnocování práce pedagogických pracovníků je nezbytnou podmínkou rozvoje školy a prostředkem pedagogického vedení. Může být uskutečňováno různými nástroji. Ne všechny jsou však efektivní...Jak tedy práci učitelů vyhodnocovat? Na co se zaměřovat? Jak nastavit kritéria? Workshop bude zaměřen na sdílení zkušeností v této oblasti. Užitek by z něho mohli mít zejména ředitelé a zástupci ředitelů škol.


Martin Hak

Workshop: Řemeslo vypravěčů ve škole?

Řemeslo vypravěčů, vypravěčství, živé vyprávění příběhů, storytelling, ... nevymysleli předloni v Americe :-) Je staré, jako lidstvo samo, a stojí za ním odvěká a věčná touha dorozumívat se, být v obraze, vědět, že tu jsem správně, rozumět sobě, druhým a světu jako celku. Ve všech kulturách světa. Živé (bezmediální) vyprávění příběhů má dnes stejnou sílu jako před tisíciletími. A za cizím slovem storytelling se již od počátku 20. století objevují otázky kolem živého vyprávění ve školním prostředí. Ne tolik u nás, jako spíše jinde ve světě. Dílna obsahuje část, která nabízí krátký vhled do historie a vývoje řemesla vypravěčského. Dále část, v níž si účastníci prostřednictvím praktických cvičení uvědomí základní podmínky pro práci vypravěče, vyzkouší si některé dramaturgické nástroje a vypravěčské dovednosti. Přijde také část, v níž s vybranými nástroji (jako např. v dílně truhlářské) opracujeme společně příběhové torzo tak, jako vypravěči. A v závěru zavíříme myšlenky kolem otázky "a co s tím ve škole?"


Michaela Stoilova

Workshop: Hodnotové vzdělávání v životě školy

Jak často se děti ve škole věnují vědomému hledání vztahu sama k sobě, ke svým nejbližším, k tomu, co je přesahuje, a ke své komunitě? Kdy mají možnost ve svém kolektivu bezpečně sdílet, jak se cítí, co chtějí změnit a vzájemně si pomáhat měnit prostředí, které je obklopuje? Metoda hodnotového vzdělávání umožňuje systematicky a s přesahem do každodenního praktického života přistupovat k otázkám, které jsou zásadní pro vnitřní integritu, sebevědomí a štěstí nejen dětí, ale také dospělých. Na této dílně se seznámíme se základními principy metody a vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak můžeme s hodnotami pracovat ve vyučování. Nahlédneme společně do učebnic My jsme svět a řekneme si, jak začít v malém i jak zapojit celou školu.


Petra Dočkalová

Workshop: Učit se učit, učit se myslet

Jak připravit výuku, aby umožňovala učení se?

Jak změnit přístup k učení se a podpořit sebekontrolu?

Jak pracovat s cíli, s plány v rámci výuky i v životě?

Vyzkoušíme si praktická cvičení na podporu paměti, myšlení v souvislostech, abstraktní myšlení. Vše bude podložené konkrétními příklady, ukázkami, autentickými záznamy studentů, příběhy z praxe, terénu.


Petra Keprtová

Workshop: Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

/Petra Keprtová, Barbora Heřmanová/

V rámci workshopu společně zaměříme pozornost na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení daného žáka.


Workshop: Vytváření map a grafických organizérů-podpora při učení žáků

/Petra Keprtová, Zdeněk Dlabola/

Jedním z ukazatelů, který má podle výzkumu J. Hattieho vliv na vzdělávací výsledky žáků, je využívání grafických organizérů ve výuce. Na praktických ukázkách výstupů žáků prozkoumáme některé z nich a budeme promýšlet jejich využití v naší výuce (např. 15 způsobů, jak je možné vytěžit či realizovat práci s myšlenkovou mapou aj.)


Radka Renzová

Workshop: Kruhy ve škole - jeden z nástrojů utváření podpůrného klimatu

Kruhy jako platforma setkávání společenství mohou mít různou podobu a zaměření. Používáme kruhy výukové, diskuzní, komunitní. Při dodržení pravidel naslouchání, úcty, diskrétnosti a práva nemluvit se jedná o mimořádný nástroj k budování vztahů a emoční inteligence. Kruhy podporují dovednost naslouchat, projevit své city i názory před ostatními.

V kruhu se zdravíme, trénujeme oční kontakt, poznáváme se, přejeme si k narozeninám, tvoříme a upevňujeme pravidla, na obecné úrovni řešíme problémové situace prostřednictvím dramatizace, plánujeme, podílíme se na chodu školy, hlasujeme, rozhodujeme, dáváme zpětnou vazbu, oceňujeme, doporučujeme, přinášíme aktuální témata z Česka i ze zahraničí.

Workshop "Kruhy ve škole" bude realizován v prostorách Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, kde má tato platforma své místo v každodenním životě. Abychom na workshopu maximálně podpořili i vzájemnou výměnu zkušeností, je vítané, aby si účastníci s sebou přinesli pomůcky a materiály, které se jim v jejich školách při realizaci kruhů osvědčují.


Robert Čapek

Workshop: Líný učitel: střetnutí s realitou

Vzdělávat ve stylu Líného učitele znamená realizovat suportivní a klimatickou výuku, používat podporující hodnocení, férovou komunikaci ve třídě a další prvky. Ale když se někteří učitelé, kteří byli tou strategií nadšeni, snažili o její realizaci ve třídě, narazili na řadu překážek. Tyto překážky ale nevznikaly ve třídě, tam vše funguje velmi dobře - ale v hlavě a pracovním okolí pedagoga. Je tedy téměř stejně důležité jako každodenní praxe i učitelova filozofie, tedy utřídit si myšlenky v hlavě, uvěřit své učitelské filozofii a zvládnout nejen žáky, ale i prostředí své školy nebo rodiče s grácií Líného učitele.


Světlana Čiberová

Workshop: Přečti sám sebe

Workshop přinese příležitost se společně zamýšlet a diskutovat nad těmito otázkami:

Co o nás vypovídá náš vzhled? Jak fungují barvy? Jak změnou stylu najít sám sebe? Jak sestavit šatník, abychom byli v souladu sami se sebou? Jak může změna vzhledu ovlivnit náš život?

To vše na konkrétních ukázkách fotografií i příkladech přítomných účastníků - vztažené k faktu, že jako učitelé každý den ve svém prostředí ovlivňujeme desítky "očí".


Šárka Křepelková

Workshop: Možnosti reflexe: Jak ze zážitku udělat pedagogiku

Reflexe je jedním ze základních kamenů zážitkové pedagogiky. To, že něco zažijeme, ještě neznamená, že si z toho odneseme něco, co dokážeme v životě běžně využít. Během workshopu se, jak jinak, než zážitkově, podíváme, jaký je význam reflexe pro vzdělávání a čeho lze s její pomocí dosáhnout. Vyzkoušíme si různé formy, které mohou sloužit jako inspirace, kterou lze prakticky využít během školní výuky.


Tereza Bedřicha Veselá

Workshop: Centra aktivit - cesta k samostatnosti, spolupráci a učení se v souvislostech

Workshop nabízí možnost pozorovat děti při práci v centrech aktivit a následně diskutovat s pedagogy jejich zkušenosti s touto formou práce. Svoji pozornost budou účastníci zaměřovat na postupy a strategie, které podporují děti v samostatnosti, vzájemné spolupráci a učení se v souvislostech. Workshop se uskuteční ve věkově smíšených třídách prvního stupně Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, která ve své každodenní praxi realizuje vzdělávací program Začít spolu.


Tomáš Jireček

Workshop: Principy improvizace jako nástroj učení

Improvizace je dovednost, která se dá naučit. Aby člověk mohl improvizovat, musí zvládat koncentraci, komunikaci, kreativitu a spolupráci. Jedná se o kompetence, které jsou v dnešní době stále více ceněné. Na workshopu se dozvíte principy, které tyto kompetence pomáhají rozvíjet, a prakticky si některé z nich vyzkoušíte. Během workshopu zapojíte nejen hlavu, ale i tělo a emoce. Doporučujeme pohodlné oblečení.


Tomáš Komárek

Workshop: Jak na zvládání emocí v učitelské praxi

Cílem semináře je prozkoumat vlastní strategie zvládání emocí v náročných sociálních situacích, s nimiž se ve školách setkáváme (jednání s rodiči, zvládání rušivého chování žáků...). Budeme pracovat s modelovými situacemi, prostor bude pro případy z praxe a vzájemnou inspiraci. V případě zájmu lektor představí seminaristům užitečný model zvládání hněvu, který využívá v terapeutické praxi, s přesahem pro pedagogickou práci.


Zdeněk Dlabola

Workshop: Co má skutečný vliv na vzdělávací výsledky žáků?

V průběhu workshopu porovnáme svoji zkušenost s výsledky výzkumů v otázce "Co dělá efektivní učitel?". Zvláštní pozornost budeme věnovat výsledkům výzkumů, které zveřejnil J. Hattie ve své knize "Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on Learning" (2012). Ve videoukázce z hodiny budeme hledat příklady toho, co má na vzdělávací výsledky žáků vliv.


Workshop: Vytváření map a grafických organizérů - podpora při učení žáků

/Zdeněk Dlabola, Petra Keprtová/

Jedním z ukazatelů, který má podle výzkumu J. Hattieho vliv na vzdělávací výsledky žáků, je využívání grafických organizérů ve výuce. Na praktických ukázkách výstupů žáků prozkoumáme některé z nich a budeme promýšlet jejich využití v naší výuce (např. 15 způsobů, jak je možné vytěžit či realizovat práci s myšlenkovou mapou aj.)