PROGRAM 2018

18. - 20. 2. 2018


Hlavní témata

Jak vést školu budoucnosti? | Vztahy ve škole jako nástroj podpůrného klimatu | Inspirace do výuky


Harmonogram

NEDĚLE 18. 2. 2018

od 13 :00 Registrace účastníků

16:00 Zahájení festivalu
Vystoupí starosta města Litomyšl Radomil Kašpar a ředitel Zámeckého návrší David Zandler

16:15 Krátké inpsirativní přednášky - veřejnosti otevřeno
Hosté: Pavel Kysilka (Česko, digitální věk, vzdělávání) | Rosta Gordon Smith (Neučme!) | Daniel Kvasnička (Křesťanská civilizace! Skutečně?) | Matouš Bořkovec a Kryštof Vosátka (Učitel naživo) | Andrea Vedralová (Náš svět je i můj projekt)
Moderuje: Josef Dvořák

19:00 Večeře

20:00 Prohlídka zámeckého sklepení a ochutnávka vína

PONDĚLÍ 19. 2. 2018

9:00 Zahájení a zdravice hostů

9:15 Přednáškový blok
Michal Dubec | Jana Stejskalová a Petra Keprtová | Jiří Sehnal

10:45 Coffee break

11:15 Přednáškový blok
Opher Brayer | Jitka Kmentová

12:45 Oběd

14:00 Workshopy I. BLOK
1. Výuka zaměřená na kreativitu
2. Jak se "dobře" ptát?
3. Učíme (se) v proinkluzivní škole a vedeme ji
4. Od zkušenosti k matematice
5. Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL
6. Řízení změny ve škole
7. "On si začal..."
8. Proč a jak využít třídnické hodiny pro podporu vztahů nejen ve třídě 

16:00 Coffee break

16:30 Přednáškový blok
Petra Vallin | Karel Derfl | Zdeněk Dlabola 

17:00 Prezentace vystavovatelů a partnerů
FranklinCovey Education | Včelka | Imaglee | KTV Galaxie - Virtual Gate | TheNetw.org s.r.o.

18:00 Panelová diskuze - veřejnosti otevřeno
Hosté: Martin Netolický, Pavel Kysilka, Rosta Gordon Smith, Jitka Kmentová
Moderuje: Daniel Brýdl

20:00 Raut s koncertem
Vystoupí kapela Echonaut


PŘEDNÁŠKY

Rostya Gordon Smith

Neučme! 

1. Rozvíjejme přístup a dovednosti

2. Spolupracujme s rodiči

3. Neznámkujme


Opher Brayer

Výuka zaměřená na kreativitu

O jedinečné metodě výuky rozvoje matematického myšlení a kreativity u dětí bude hovořit její autor, který metodu nejen vyvinul, ale vytrénoval v ní tisíce talentovaných izraelských dětí i managery globálních firem, jako je Microsoft, Hewllet-Packard, Nokia, Osram či Disney. V České republice, kde nyní působí je spoluzakladatelem IT školy a centra high-tech startupů.


Pavel Kysilka

Česko, digitální věk, vzdělávání

Digitální věk skoncuje s hlavními konkurenčními přednostmi Česka, na kterých v posledních 25 letech stála jeho prosperita. Má-li ona pokračovat, musí právě vzdělávání projít zásadní transformací. 


Jana Stejskalová/Petra Keprtová

Externí či interní mentoring - kterou cestou se vydat?

Prozkoumáme, čím se liší a co naopak mají společného. Pojmenujeme výhody a nevýhody obou forem, abychom mentoring uměli využít jako součást systému zvyšování kvality naší školy.


Michal Dubec 

Vedení žáků k odpovědnosti na základě poznatků o fungování mozků 

Přednáška bude zaměřena na seznámení se s poznatky o tom, jak funguje mozek žáků během komunikace a jak v souladu s těmito mechanismy a principy vést žáky k zodpovědnosti za své chování. 


Zdeněk Dlabola 

Učíme se, jak budovat kulturu školy společně  

Z role pedagogického konzultanta představím přístup, způsoby a strategie, které vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách učitelů. 


Karel Derfl

Jak budovat podporující prostředí ve škole /role učitele, ředitele v tomto tématu/

Jak a proč vytvářet podporující prostředí školy, které je příjemné pro žáky, zaměstnance i rodiče a další návštěvníky? Co podporuje dobré vzájemné vztahy mezi všemi a co je naopak ničí? Jak atmosféra ve sboru, třídě, škole ovlivňuje naši školní práci? Jakou roli hraje ředitel při vytváření bezpečného klima ve škole? Spolu a v pohodě... 


Petra Vallin

CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

Co je to CLIL? Kdo ho může učit? Čím je zajímavý pro výuku cizích jazyků? A jak obohatí výuku ostatních předmětů? Přednáška o tom, proč je dobré vypustit cizí jazyky z tradičních hodin a dát jim trochu volnosti v rozvrhu. 


Daniel Kvasnička 

Křesťanská civilizace! Skutečně? 

V obecné debatě se nově hovoří o evropských kořenech. Není to tak velké překvapení. Prohloubení náboženskosti se dalo čekat a projevuje se jak v zájmu o posvátno, tak v zájmu o tradici a památky. Je třeba se nově ptát: "Jakou roli má mít toto téma ve vzdělávání?"

Vzdělávací systém po roce 1989 přistoupil k tomuto tématu osvícensky a liberálně. Panický strach z manipulace mladých vede k tomu, že jsou pedagogové na svých učilištích různého stupně vzděláváni v religionistice a mají hlubší či mělký povšechný přehled a tečka. Více se nesluší a do školy nepatří. Průzkumy říkají, že výsledkem tohoto hyperkorektního přístupu je spíše zájem o podivné formy spirituality a okultních kultů. Kde je znalost hebrejských, řeckých a antických kořenů evropské křesťanské civilizace?

Právě v Litomyšli se musíme ptát, zda dosavadní způsob odpovídá potřebám dnešní doby. Litomyšl je naplněná tradicí starých řeholí, památkou bratrské školy a piaristického vzdělávání. V Litomyšli jsou unikátní vztahy mezi křesťany různého vyznání. Pojďme hledat cestu, jak umožnit ve školách setkání s tím, kdo nejen ví, ale i věří. A tedy má co dát a může inspirovat.


Jiří Sehnal

Tipy a triky jak implementovat novou metodu do školy na příkladu instrumentálního obohacování a ZŠ Svitavy 

Mnoho různých cest může vést k úspěchu. Avšak všechny dobré ideje, originální metody a inovativní přístupy potřebují i dobré manažerské vedení, aby mohly vykvést a následně přinést žádané plody. 


Matouš Bořkovec/Kryštof Vosátka

Učitel naživo

Představte si, že jste učitelem na úplném začátku kariéry. Třicet, možná čtyřicet let budete každý den hluboce ovlivňovat několik generací dětí a mladých lidí. Co potřebujete k tomu, aby vaše práce dávala smysl vám i žákům? Jaké typy přípravy, motivace a výcviku z vás udělají člověka, kterému žáci důvěřují a s radostí se u něj učí? Intenzivní program Učitel naživo jsme postavili kolem těchto otázek a po pilotním ročníku máme první odpovědi. 


Andrea Vedralová

Náš svět je i můj projekt - výchova k hodnotám

Co potřebují žáci pro úspěšný život? Sebe. A co od nich očekává společnost? Zodpovědnost. Jaká je úloha školy v osobnostním růstu žáků? Příklad z praxe škol Škola Můj Projekt, jak ve školách rozvíjet dovednosti pro život. Ukázky Map učebního pokroku klíčových kompetencí a jejich využití. 

WORKSHOPY

Opher Brayer

Výuka zaměřená na kreativitu

Vyzkoušejte si způsob vzdělávání, který u dětí formou hry mnohanásobně zvyšuje rychlost učení a kreativitu. To vše ve workshopu Opher Brayera. 


Jana Stejskalová/Petra Keprtová 

Jak se "dobře" ptát?

"Kladení otázek patří mezi tři nejfrekventovanější učitelovy činnosti." Fisher, R. Společně tedy budeme ve workshopu hledat odpovědi na otázky: Proč dětem ve výuce klademe otázky?, Co dělá "dobrou" otázku "dobrou"?, Jak se pozná "hloupá" otázka?, Jak udělat ze třídy skupinu, která se ptá?Dovednost pokládat "dobré" otázky budeme na workshopu samozřejmě také trénovat. 


Jana Stejskalová/Petra Keprtová 

Otevíráme dveře čtenářství 

Budeme společně zkoumat podmínky pro rozvoj čtenářství, vyzkoušíme si rozmanité možnosti práce s knihou, prožijeme a zreflektujeme čtenářskou dílnu jako "formát", který se v současné době v základních školách těší velké oblibě dětí i učitelů na 1. i 2 stupni. Výměna zkušeností s vedením čtenářských dílen mezi účastníky bude nedílnou součástí celého workshopu. 


Michal Dubec

"On si začal..."

Seznámíme se s tím, jak funguje mozek žáků během komunikace a jak je v souladu s jeho fungováním vést k odpovědnosti za chování. Obsah workshopu je vystavěn na sdílení konkrétních situací ze školy např.:

  • dítě mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví někdo jiný

  • dítě nenosí pomůcky nutné pro výuku

  • dítě mluví sprostě

  • dítě nereaguje na nějaký pokyn


Zdeněk Dlabola

Nástroje rozvoje kultury školy v obrazech 

V rámci dílny budeme společně posuzovat výhody a nezbytné podmínky různých druhů podpory, které můžeme jako učitelé využívat. Budeme prozkoumávat: kolegiální podporu, interní i externí mentoring, párovou výuku, sdílení s kolegy, moderaci, společný vývoj metodických materiálů, plány osobního rozvoje apod. Většinu z těchto druhů podpory učitelů budeme modelovat na konkrétních příkladech z jedné konkrétní školy. Každý účastník si tak z dílny bude moci odnést praktické nápady a inspirace pro svůj osobní rozvoj. Vedoucí pracovníci budou mít navíc možnost prozkoumat jeden ze způsobů komplexního přístupu ke vzdělávání celé sborovny, který vytváří příležitosti pro efektivní přenos těch nejlepších pedagogických postupů a zvyšuje motivaci jednotlivých členů týmu ke spolupodílení se na rozvoji školy. 


Karel Derfl

Řízení změny ve škole

Proč a jak vlastně měnit školu? Co k tomu máme a co potřebujeme mít/vědět/umět/naučit se? Překážky změn a cesta do pekel vedená dobrými úmysly... Čeho se raději vyvarovat? Rozvojové a motivační pohovory s pedagogy. Leadership jako nutnost. Ředitel jako garant vytváření co nejlepších podmínek pro práci každého učitele! Podpora osobního a profesního rozvoje. Zahraniční zkušenosti také pomáhají. Jen čtyři jednoduché věci... Pravidla FISH!

Sdílení zkušeností a vzájemná podpora a spolupráce mezi řediteli a školami navzájem. Nejsem na to sám! Změna je dobrovolná!


Petra Vallin

Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL 

V rámci dílny budou mít učitelé možnost zažít si aktivity CLIL z perspektivy žáků, svůj zážitek reflektovat a pak o něm společně diskutovat. Aktivity budou pokrývat různé předměty i ročníky tak, aby si na své přišlo co nejvíce účastníků. CLIL bývá spojován především s cizími jazyky, výukové metody a strategie, na kterých je založen, však mohou být inspirativní i pro výuku jakéhokoli jiného předmětu. 


Lucie Ernestová/Mirka Maierová

Harmonizace kolektivu pomocí komunikačních karet

 Cesta k sobě a Cesta životem jako nástroj, který podporuje otevírat daná témata a dobře startuje vzájemné debaty. Děti se učí vyjadřovat své názory a pocity. Takové rozhovory pomáhají dětem učit se sebereflexi a učitelům pochopit osobnost dítěte. Na workshopu bude možné si práci s komunikačními kartami vyzkoušet, objevit způsoby práce s nimi nejen při třídnických hodinách.


Anna Antonová

Od zkušenosti k matematice

Dílna bude zaměřená na geometrické úlohy. Řešení úloh povede přes manipulativní činnosti k zobecňování matematických dovedností. Na geodeskách budeme hledat vlastnosti geometrických útvarů. Pomocí krychlových staveb odvodíme objemy a povrchy těles. Dílna bude zaměřená na práci s pomůckami v hodinách matematiky, úlohy budou průřezem prvního i druhého stupně. 


Tomáš Jireček 

 Principy improvizace jako nástroj učení

Improvizace je dovednost, která se dá naučit. Aby člověk mohl improvizovat, musí zvládat koncentraci, komunikaci, kreativitu a spolupráci. Jedná se o kompetence, které jsou v dnešní době stále více ceněné. Na workshopu se dozvíte principy, které tyto kompetence pomáhají rozvíjet a prakticky si některé z nich vyzkoušíte. Během workshopu zapojíte nejen hlavu, ale i tělo a emoce. Doporučujeme pohodlné oblečení. 


Robert Čapek

 Suportivní a klimatické vyučování v praxi

Moderní učitel by měl pro své žáky vytvářet vhodné klima ve třídě a k tomu potřebuje realizovat dobrou didaktiku, podporující hodnocení, férovou komunikaci, správná pravidla a patřičnou participaci žáků. To vše vytváří symetrickou edukaci a vede k posílení potřebných procesů ve třídě. Jak na to prakticky? Jak vše propojit při vyučování? Je především potřebné neuhnout z cesty tohoto suportivního a klimatického vyučování a své praktické kroky ve třídě řídit v duchu této učitelské filozofie. 

Líný učitel 

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Workshop ukáže, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny - a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu může tento workshop velmi účinně a prakticky napomoci.


Barbara Pospíšilová

Proč a jak využít třídnické hodiny pro podporu vztahů nejen ve třídě 

Budeme hledat odpovědi na otázky proč věnovat svůj vzácný učitelský čas do podpory vztahů nejen ve třídě a jak souvisí vztahy ve třídě a efektivita učení. Po celou dobu semináře budeme používat aktivity, které jsou vhodné k dalšímu využití v rámci třídnických hodin. V aktivitách budeme hledat modifikace a aplikace do vlastní výuky. Seminář je vhodný pro učitele prvního, druhého i třetího stupně. 


Jiří Sehnal/Renata Škeříková 

Ochutnávka FIE

  • Metoda FIE /Feuersteinova instrumentálního obohacování/ akceleruje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou, přináší radost a klid do naší práce. Její motto: "Nechte mě chvilku... , já si to rozmyslím."

  • Workshop přinese účastníkům příležitost vyzkoušet si metodu na vlastní kůži. Čeká je práce s cvičnými listy - instrumenty, zaměřenými na specifické deficity v poznávacích schopnostech a objevování toho, jak tato metoda u žáků podporuje rozvoj široké škály předpokladů k efektivnímu učení se.


Dagmar Burdová 

Inspiromat pro společné čtení 

Účastníci zažijí ukázkovou lekci společného čtení příběhu, v níž si vyzkoušejí škálu možností práce s textem. Budeme se zabývat metodami, které pomáhají žákům textu porozumět, tvůrčím způsobem ho rozvíjet a emocionálně si ho užít. Lekci budeme reflektovat jednak z pozice aktivních účastníků (žáků), jednak z pozice učitelů. Workshop je vhodný pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. 


Barbora Heřmanová/Kamila Zemanová

Učíme (se) v proinkluzivní škole a vedeme ji

Inkluze? Inkluze!

Přístupy, výzvy, zkušenosti, otázky, posuny, možnosti, proinkluzivní nástroje školy. Inkluze v nás, nikoliv ve vyhlášce. To vše nabízejí ve svém workshopu lektorky, které mají s inkluzí dlouholetou každodenní zkušenost.

Zažít "Začít spolu"

Struktura školního dne, pracovní prostředí, centra aktivity, ranní kruh, spolupráce, možnost volby, sebehodnocení, slovní hodnocení, zpětná vazba, integrovaná tematická výuka, demokracie ve škole, přijetí každého... Zažijte "Začít spolu" na vlastní kůži s lektorkami, které ve své škole tento vzdělávací program realizují v praxi. 


Petr Hedvábný

Výuka pro budoucnost KRE4T1VNĚ

Představíme si autorem odzkoušené postupy, jak vést žáky (nejen) pomocí Fantastických karet od IMAGLEE [imaglí] k rozvíjení logického myšlení, tvořivosti a myšlení v souvislostech. https://imaglee.com/

Těšte se na aritmetiku, rozvíjení slovní zásoby v češtině i cizích jazycích, hádanky z českých dějin, z literatury i z oblasti přírodních věd. Zkrátka a dobře, budeme si hrát s čísly, obrázky a barvami, a vy tak získáte nástroj pro podporu zajímavé výuky. A nebuďte překvapeni, když si s ním děti budou hrát tajně pod lavicí!

Jako červená nit se workshopem bude vinout trojice témat:

(i) jak pracovat se skupinou různě pokročilých žáků;

(ii) jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor) a

(iii) jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem.

Kdo lépe vyargumentuje, že vybrané karty lépe kódují Masaryka než Harryho Pottera? Jak si s pomocí karet zapamatovat, jak jdou po sobě planety Sluneční soustavy? Přijďte, jste srdečně vítáni.


Jitka Míčková/Martina Čurdová

Lidi to tak nenechaj

Zážitkový workshop pro učitele, který využívá metod výchovné dramatiky a umožňuje účastníkům na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat skrze dějiny 20. století témata, která jsou dodnes aktuální.

Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím.

Co všechno musel vzít v úvahu?

A co bylo v sázce?

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se nad optikou tohoto studenta i svou vlastní, co obnáší pojem občanská společnost.

Součástí workshopu je i metodický rozbor programu, který umožňuje nejen program následně samostatně zrealizovat, ale i vyzkoušet si aplikaci použitých metod v praxi.


Koncert

Echonaut

V pondělí večer vystoupí Indies-rocková skupina Echonaut